top of page

Tham Vấn & Trị Liệu

"Tham vấn/trị liệu tâm lý là việc sử dụng các kỹ năng và nguyên tắc trong xây dựng mối quan hệ nhằm giúp thân chủ hiểu rõ hơn về bản thân, chấp nhận và phát triển về mặt cảm xúc cũng như các nguồn lực của chính mình. Mục đích chung của tham vấn & trị liệu là tạo cơ hội cho mọi người nỗ lực hướng tới một cuộc sống vững mạnh và hạnh phúc." - theo Hiệp Hội Tham Vấn và Trị Liệu Tâm Lý tại Canada (2020).

Therapy Closeup

Theo Ivey và cộng sự (2023):

Tham Vấn Tâm lý: là một quá trình chuyên sâu và mang tính cá nhân hơn, tập trung vào việc lắng nghe và thấu hiểu những thách thức trong cuộc sống của thân chủ, từ đó xây dựng các chiến lược để thay đổi và phát triển. Tham vấn tâm lý thường gắn liền với các lĩnh vực chuyên môn như tham vấn các mối quan hệ, tham vấn tâm lý lâm sàng, tham vấn mục vụ và công tác xã hội. Đây cũng là một phần trong vai trò của các nhân viên y tế và bác sĩ tâm thần.

Trị Liệu Tâm Lý: tập trung vào những khó khăn sâu xa, cần nhiều thời gian để giải quyết. Trong lịch sử, tâm lý trị liệu là lĩnh vực của các bác sĩ tâm thần. Ngày nay do số lượng còn hạn chế, họ chủ yếu cung cấp các đợt điều trị ngắn hạn và tập trung điều trị bằng thuốc. Những chuyên gia còn lại sẽ trị liệu bằng lời nói nhiều hơn là các bác sĩ tâm thần. Điều này cũng có nghĩa rằng những nhà tâm lý học lâm sàng, tham vấn tâm lý lâm sàng và nhân viên công tác xã hội lâm sàng sẽ là người cung cấp trị liệu tâm lý.

Tất cả các chuyên gia trong tham vấn và trị liệu đều sẽ thu thập thông tin, sự kiện, trải nghiệm của thân chủ khi tiến hành trị liệu và tham vấn.

Nhìn chung, tham vấn và trị liệu đều do một chuyên gia được đào tạo chuyên sâu để hỗ trợ, hướng dẫn cho các cá nhân đang gặp khó khăn về cảm xúc và tâm lý. Sự lựa chọn giữa tham vấn và trị liệu thường phụ thuộc vào bản chất của những khó khăn, thách thức mà một người đang phải đối mặt, cũng như mức độ khám phá và chữa lành cần thiết. Cả hai quá trình đều nhằm mục đích giúp thân chủ cải thiện sức khoẻ tinh thần và chất lượng cuộc sống.

bottom of page